Jak moc (ne)umíme česky?

24. ledna 2017 v 16:17 | Saiko-chan |  Co se na Internetu nenajde
Psát správně česky, to by měl být pro každého občana České republiky jeden z nejdůležitějších úkolů života. Správně číst, správně psát, to jsou věci, které se učíme od prvních tříd základní školy, a přece se vždy někam vloudí nějaká chybička, kterou si člověk možná ani neuvědomí... Před nějakou dobou jsem na internetu narazila na článek: 20 nejčastěji špatně užívaných českých slov, který mě opravdu nadchnul. Já vám tady teď tento článek předložím, těch slovíček je celkem 25, ale kdo by naříkal :) Jistě zjistíte, že jste i vy nad některým slovíčkem někdy uvažovali a nevěděli si s ním rady :) Autorem článku je původně Martin Smutek ze serveru FairList, kterému tímto děkuji :)

 1. By jste

  Správné tvary jsou pouze bych, bys, by, bychom, byste, by, obdobně abyste, kdybychom apod. Formy bysme, aby jsme, by jste atd. jsou chybné. Řekli byste to? Pokud následuje zvratné zájmeno se, si, pak ve druhé osobě koncovka -s přechází k němu: kdyby ses, udělal by sis. "Tos nečekals," ale asi ne. ;)
 2. Dceřinná

  Správný tvar je s jedním n, tedy dceřiná. To platí i o ostatních tvarech jako je dceřiný, dceřiných, dceřinými apod. Jako byste řekli dceři: "Na."
 3. Standartní

  Něco, co vyhovuje platným normám, je standardní. Písmeno t se píše ve slově standarta, tj. vlajka.
 4. Samozdřejmě

  Spojením slov "sám" a "zřejmý" vzniká samozřejmý, tedy samozřejmě. Samozřejmost.
 5. Shlédnutí videa

  Shlédnout vyjadřuje pohled shora dolů (buď doslova, nebo ve významu dívat se na někoho přezíravě), zatímco zhlédnout znamená prostě spatřit nebo zúčastnit se nějaké akce jako divák. Zhlédnout se poté znamená najít v něčem zalíbení nebo stanovit si někoho jako svůj vzor.
 6. Lyžiny

  Správný tvar je ližiny (nemá s lyžemi nic společného). Slovo ližiny vzniklo ze slova "líha" (je příbuzné s "líhat"). Ústav pro jazyk český říká toto: "V jazyce rozlišujeme dvě různá pojmenování různého původu: sportovní náčiní pro jízdu po sněhu (lyže) na jedné straně a technické prostředky umožňující změnu/přesné zajištění vzájemné polohy těles či styk určitých ploch těles - tj. posun/pohyb jednoho předmětu po druhém, příp. upevnění jednoho tělesa na druhé v profilované či jinak tvarově přizpůsobené ploše - (ližiny) na straně druhé."
 7. Motlitba

  Správný tvar je modlitba. Od slov modlit se, modla, modlení apod.
 8. Vyjímka

  Přestože je základem sloveso vyjímat, správný tvar podstatného jména je pouze výjimka (podobně jako slova odvozená - výjimečný). Podstatné jméno ke slovesu vyhýbat zní výhybka, nikoli vyhýbka. Způsob tvoření lze vysledovat i z následujících příkladů: vytáhnout - výtah, vyslýchat - výslech, vypláchnout - výplach, vyzkoumat - výzkum, vyvíjet - vývoj.
 9. Protěžovat

  Správný tvar je protežovat. Pochází z francouzského protégé = chráněnec, nemá nic společného s protěží - rostlinou - ani s tíhou (těžkostí). Souvisí se slovem protekce (původně ochrana).
 10. Ranný

  Přídavné jméno raný znamená časný - raný salát, raný středověk. S výrazem -ranný se lze setkat u přídavných jmen vytvořených od slova rána - šestiranný kolt. Jako méně časté samostatné slovo je odvozeno od rána ve významu zranění, např. ranné krvácení (= krvácení z rány) nebo ranné hojení (= hojení rány).
 11. Harvardská/Stanfordská univerzita

  Univerzity jsou pojmenované podle osob (John Harvard, resp. Leland Stanford Jr.), takže správné tvary jsou Harvardova, Stanfordova univerzita.
 12. Flotila

  Flota je loďstvo a v angličtině mu odpovídá termín fleet. Flotila je "malá flota", tedy "malé loďstvo" a v angličtině mu odpovídá termín flotilla. Slovo flotila (označující malé loďstvo) bylo přejato ze španělštiny, ovšem pojem pro loďstvo flota přejat nebyl a používá se pouze české "loďstvo", z čehož plyne nesprávné užívání slova flotila.
 13. Írák, Irán

  Název státu Irák se píše s krátkým velkým I na začátku. Název státu Írán se píše s dlouhým velkým Í na začátku. Irsko do toho nepleťte.
 14. Terciální

  Říkáme primární, sekundární, takže i terciární. Přípona -ální by při pokračování narazila u pojmenování čtvrtého stupně. Slovo kvartální je už totiž obsazeno jiným významem.
 15. Perzekuovat

  Správný tvar je perzekvovat. Podobně též exekvovat a nikoliv častěji chybně používané exekuovat!
 16. Vymítit

  Správný tvar je vymýtit (od mýtit = odstraňovat, kácet, hubit). Jeho vidovým protějškem je sloveso vymycovat. Pomůcka: Vymýcením lesa vznikla mýtina.
 17. Vymýtat

  Správný tvar je vymítat (zastaralý tvar od vymetat). Jeho vidovým protějškem je vymést. A používá se ve významu "mocí, násilím vyhnat/vyhánět, vypudit/vypuzovat". Pomůcka: Vymítač vymetl všechny zlé duchy.
 18. Živelný

  Živelní je např. živelní katastrofa, živelní pohroma, ale i živelní pojištění (mající vztah k živlům). Oproti tomu živelný je neovladatelný, nezkrotný, spontánní.
 19. Tamnější

  Správný tvar je tamější, protože je odvozený od slova tam a nikoliv tamní - pokud tím teda nechcete vyjádřit, že je někdo více tamní než někdo jiný. Tamější by tomu ale stejně nerozuměli.
 20. Enviroment

  Správný tvar tohoto cool slova je environment. Platí pro všechna odvozená slova (environmentalista, environmentalistický, environmentalistika atd.).
 21. Koncenzus

  Správný tvar je konsenzus. Z latinského consensus - složenina con- (společně) a sentio (cítit).
 22. Zdělit

  Sloveso sdělit (jež má význam "oznámit, dát na vědomí") píšeme s předponou "s", nikoli "z", tedy sdělit, nikoli zdělit. Odpovídajícím způsobem se samozřejmě píše i podstatné jméno sdělení (ne zdělení).
 23. Hold už to tak je

  Slovo hold označuje poctu, okázalý projev úcty. Jiné je slovo holt (s písmenem t), jde o pouhé konstatování faktu. Holt, komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
 24. Přihlašte

  Správný tvar je přihlas(te) - bez háčku.
 25. Hranolka

  Je to ten hranolek (mužský rod, vzor hrad). Jedná se o zdrobnělinu slova hranol. Ta hranolka (jako ta žena) je chybný tvar. Říkáme dva hranolky, nikoli dvě hranolky.
 


Anketa

Byl/a jsem zde?

JJ :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.